มนุษย์เงินเดือน หรือผู้มีบัตรประกันสังคม เช็คก่อน รู้ก่อน โรคอะไรบ้างที่ประกันสังคมไม่คุ้มครองผู้ที่เป็นมนุษย์เงินเดือน ในแต่ละเดือนเมื่อมีเงินโอนเข้ามาในบัญชี จะต้องถูกหักเงินเข้าประกันสังคมเดือนละ 750 บาท เพื่อให้ผู้เป็นสมาชิกมีหลักประกันตนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอาการเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตรชราภาพ ว่างงาน รวมถึงให้ผู้เป็นสมาชิกได้รักษาพยาบาลได้
อย่างไรก็ตาม แม้ประกันสังคมจะให้สิทธิพิเศษในเรื่องการรักษาพยาบาลมากมาย แต่ก็ใช่ว่าจะสามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวรักษาได้ทุกโรค ดังนั้น เราควรศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนเสียก่อน  จะพามาดูกันว่า 14 โรคที่ประกันสังคมไม่คุ้มครองนั้นมีอะไรบ้าง

 1. โรคหรือประสบอันตรายเนื่องจากการใช้สารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
 2. โรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาล ประเภทคนไข้ในเกิน 180 วันใน 1 ปี
 3. การบำบัดทดแทนไต กรณีไตวายเรื้อรังยกเว้น กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายให้มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ โดยการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีการล้างช่องท้องด้วยน้ำยาถาวร และด้วยวิธีการปลูกถ่ายไต ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และอัตราที่กำหนด
 4. การกระทำใดๆ เพื่อความสวยงาม โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
 5. การรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างการค้นคว้าทดลอง
 6. การรักษาภาวะมีบุตรยาก
 7. การตรวจเนื้อเยื่อเพื่อการผ่าตัดอวัยวะ ยกเว้นการตรวจเนื้อเยื่อเพื่อการปลูกถ่ายไขกระดูกของผู้ประกันตนให้จ่ายค่าตรวจเนื้อเยื่อเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 7,000 บาทต่อราย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนด
 8. การตรวจใดๆ ที่เกินกว่าความจำเป็นในการรักษาโรคนั้น
 9. การผ่าตัดอวัยวะ ยกเว้น
 • การปลูกถ่ายไขกระดูก ให้จ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายในอัตรา 750,000 บาทต่อราย แก่สถานพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนจนสิ้นสุดกระบวนการปลูกถ่ายไขกระดูก โดยจะต้องเป็นสถานพยาบาลที่คณะกรรมการการแพทย์รับรอง และได้ทำความตกลงไว้กับสำนักงานในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน กรณีปลูกถ่ายไขกระดูกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
 • การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา โดยให้เหมาจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาล 20,000 บาท และให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย 5,000 บาท ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
 1. การเปลี่ยนเพศ
 2. การผสมเทียม
 3. การบริการระหว่างการรักษาตัวแบบพักฟื้น
 4. ทันตกรรม ยกเว้น การถอนฟัน การอุดฟัน การขูดหินปูนและผ่าฟันขุด ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 600 บาทต่อปี กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้มีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี
 5. แว่นตา

เมื่อรู้แล้วก็แชร์บอกต่อเพื่อนๆนะครับเผื่อเป็นประโยชน์จะได้รู้กันด้วย!!!!!!!!!! สอบถามเพิมเติมที่  https://www.sso.go.th/wpr/

dooreview
worachon2556@gmail.com